میز خدمت آموزش و پرورش ناحیه ۳ کرج در مسجد جامع رجایی شهر

میز خدمت آموزش و پرورش ناحیه ۳ کرج در مسجد جامع رجایی شهر با همکاری کانون فرهنگی هنری مسجد جامع یکشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۱۹

بیشتر