کلام امام و آقا در باب شهادت

حضرت امام خمینی (ره) برنامه اسلام از عصر وحی تاکنون بر شهادت توام با شهامت بوده است. ما اگر کشته هم بشویم در راه حق کشته شدیم و پیروزی است و اگر بکشیم هم در راه حق است و پیروزی است.

بیشتر