هیئت امناء

tab_masjed3

logo32  اعضای هیئت امناء:

نام سمت تصویر
محمد حسین متین آزاد عضو هیئت امناء
احمد قرهی عضو هیئت امناء
پرویز فلاح پور عضو هیئت امناء – مدیر دفتر
محمود شجاعی عضو هیئت امناء( فوت نموده اند)
علی اوسط حدادپور عضو هیئت امناء
مهدی عمویی عضو هیئت امناء
ابوالقاسم محمودی عضو هیئت امناء
حسن سبزه چیان عضو هیئت امناء
مهدی ناصری عضو هیئت امناء
علیرضا خسروجردی عضو هیئت امناء – مدیر مسئول کانون فرهنگی هنری
جمشید فعلی عضو هیئت امناء